Detalusis planas – tai teritorijų planavimo dokumentas, kuriame užfiksuota informacija apie teritorijas, žemės sklypus arba jų grupes, jų tvarkymo ir plėtojimo reikmes, sąlygas bei tvarką.

Kompleksinis detaliųjų planų rengimas:

  • žemės sklypų paskirties keitimas;
  • žemės sklypų sujungimas ir padalijimas.

2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujai LR teritorijų planavimo įstatymo redakcijai, įstatymu nustatomos dvi teritorijų planavimo dokumentų rūšys. Jos keičia iki įstatymo įsigaliojimo rengtų teritorijų planavimo dokumentų rūšis (bendrieji, specialieji ir detalieji teritorijų planavimo dokumentai):
1. kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai;
2. specialiojo teritorijų planavimo dokumentai.

Įstatymu įtvirtinta teisė Vyriausybės įgaliotoms institucijoms organizuoti savivaldybės ir vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų – valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentų ir valstybinių parkų ir biosferos rezervatų kompleksinių planų rengimą.
Įstatymu įtvirtintas naujas teritorijų planavimo teisinio reguliavimo institutas – iniciatyvos teisė, suteikiantis teisę asmenims siūlyti savivaldybei rengti atitinkamus teritorijų planavimo dokumentus.
Taip pat įstatymu numatyta, kad detalieji planai nebėra rengiami neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose. Tokiose teritorijose, vadovaujantis bendraisiais planais ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentais, pagal poreikį rengiami žemėtvarkos planavimo dokumentai (specialiojo teritorijų planavimo žemėtvarkos dokumentai arba žemės valdos projektai), miškotvarkos projektai, žemės gelmių naudojimo planai ar kiti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai, kurie nustato viešųjų ir privačių subjektų ūkinės veiklos galimybes.
Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti teritorijų planavimo dokumentai, dėl kurių rengimo kreiptasi planavimo sąlygų, gali būti baigiami rengti, derinami, tikrinami ir tvirtinami pagal iki minėto įstatymo įsigaliojimo galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Taip pat iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėti rengti detalieji planai, planavimo organizatoriaus sprendimu, gali būti nerengiami ar nebaigiami rengti.

Šiais klausimais prašome kreiptis: